Koha e Perqendrimit mos i ploteso nese e keni sasine e rreshjeve

L= m
S= m/m
tC= minuta

Thellesia e rreshjeve mos i ploteso nese e keni sasine e rreshjeve

P= %
Hm= mm

Llogaritja e plotes Mos ploteso vleren I te rreshjeve nese keni plotesuar fushat me lart

A= km2
I= mm/ore
C=

Q= m3/s

Aktiv 21 ju vjen ne ndihme te gjithe projektuesve hidroteknik me nje aplikacion te thjesht per llogaritjen e disa elemnteve llogarites per drenazhime siperfaqesh te vogla deri ne 80ha duke perdorur metoden racionale. Programi per aplikim mund te gjended ketu: Metoda Racionale
Per tu ardhur ne ndihme projektuesve per projekte ne Shqiperi Aktiv 21 ka implementuar ne program te dhenat e rreshjeve (kurbat IDF) me siguri te ndryshme dhe kohezgjatje te ndryshme per Republiken e Shqiperise.
Percaktimi i prurjes llogaritese te tombinove, kanaleve, kunetave dhe tubacioneve mund te behet me Metoden Racionale. Metoda Racionale llogarit, në çfarëdo lloj vendndodhjeje të një baseni ujëmbledhës, vlerën maksimale të prurjes, koefiçentin dhe intensitetin mesatar të rreshjeve të shiut për një kohëzgjatje të barabartë me kohën e përqëndrimit (koha që i duhet ujit për të rrjedhur nga pika më e largët e basenit në vendndodhjen që po analizojmë), si funksion të zonës së kullimit.
Formula shprehet si me poshte:

Rational method Formula

Ku:

 • Q = vlera maksimale e prurjes, m3/s;
 • C = koefiçenti i rrjedhjes që përfaqëson një raport të rrjedhjes e të rreshjeve të shiut;
 • Cf = Faktori i frekuences (Rajti-Meklaflini, 1969).
 • I = intensiteti mesatar i rreshjeve të shiut për një kohëzgjatje të barabartë me kohën e përqendrimit, për një periudhë të përzgjedhur kthimi, mm/h;
 • A = sipërfaqja e kullimit që kontribuon në vendndodhjen e projektuar, ha.
 • k = Koeficienti I konvertimit te njesive. k=360 per sistemin SI (metrik)

Intesitetet e reshjeve brenda metodes racionale (Rational Method) meren direkt nga kurba IDF (Ne perllogaritesin e paraqitur me larte Vlerat e thellesise meren automatikisht nga te dhenat e databasit tone.)

Intesiteti rreshjve

Ku:

 • I – eshte intensiteti I shiut ne mm / ore,
 • Tc –kohezgjatja ne min
 • P – Thellesia e rreshjeve per kohezgjatjen Tc dhe sigurine e paracaktuar.

Koha e Perqendrimit’ per cdo kapje mund te llogaritet nga nje numer formulash . Ne kete perllogarites eshte perdorur formula e Kirpich.

Koha e bashkardhjes

Ku:

 • K = koeficient i rregullimit K=0.0195
 • L = gjatësia e rrymës për segmentin i, m
 • S = Pjerresia (m/m).